Mystery Skateboards
Lopez Flying Otay
7.5 x 31.125
M-32